ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
PROMOCJA – ROZDAJEMY BONY – SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY!

Regulamin

Regulamin serwisu internetowego VINOTRIO

§ 1
Słownik pojęć

 1. Sprzedawca – Vino Trio spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Koszykowa 60/62 lok. 43, 00-673 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000425525. Kapitał zakładowy: 60 000,00 zł; NIP: 701-034-84-29; REGON: 146199988.

 2. Punkt sprzedaży – sklep stacjonarny należący do Sprzedawcy, położony w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 76, 00-517 Warszawa.

 3. Serwis – należący do Sprzedawcy serwis internetowy, dostępny pod domeną www.vinotrio.com.pl.

 4. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie na towar lub usługę za pośrednictwem Serwisu (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta).

 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Serwisu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).

 6. Regulamin – niniejszy regulamin.

 7. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę w Serwisie.

 8. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Punkcie sprzedaży, w szczególności napoje alkoholowe (wina).

 9. Usługa – wszystkie oferowane przez sprzedawcę usługi świadczone poprzez serwis internetowy.

 10. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów lub usług na odległość za pośrednictwem Serwisu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów lub zakres usługi.

 11. Newsletter – elektroniczna forma biuletynu rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do Kupujących oraz innych użytkowników Serwisu.

 12. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zamawiania Towarów i usług sprzedawanych w Punkcie sprzedaży, za pośrednictwem Serwisu oraz zasady korzystania z Serwisu.

 2. Do korzystania z Serwisu oraz złożenia za jego pośrednictwem zamówienia, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

 3. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane w Serwisie w chwili składania Zamówienia oraz usługi świadczone przez serwis.

 4. Ceny prezentowane w serwisie podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Nie stanowią one jednocześnie oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów i usług nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

 5. Oferta Sprzedawcy zamieszczona w Serwisie obowiązuje na terenie Polski.

 6. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów lub usług, wprowadzania oraz wycofania Towarów lub usług, udzielania rabatów na poszczególne Towary lub usługi oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.

 7. W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Serwisu, Kupujący może dokonać Rejestracji. Rejestracja jest jednorazowa, dobrowolna i nie jest konieczna do składania Zamówień za pośrednictwem Serwisu. Kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania Kupującego do Serwisu.

 8. Zakazuje się osobom korzystającym z Serwisu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).

 9. Sprzedawca posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5% do 18% alkoholu nr UD-IX-WDG-7340/I/B-94/2013 z dnia 11-02-2013 r. wydane przez Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

§ 3
Składanie Zamówień

 1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień za pośrednictwem Serwisu wypełniając interaktywny formularz.

 2. W celu złożenia Zamówienia poprzez Serwis należy dodać wybrany Towar lub usługę poprzez funkcję „koszyk”, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Serwisu w interaktywnym formularzu Zamówienia.

 3. Po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem Serwisu Kupujący otrzymuje e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami umowy sprzedaży.

 4. Jeśli w ciągu 2 dni roboczych od złożenia Zamówienia Sprzedawca nie skontaktował się z Kupującym w celu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji oznacza to, że przyjął Zamówienie do realizacji. W pozostałych przypadkach Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail, co oznacza zawarcie umowy sprzedaży Towaru lub usługi.

 5. Miejscem zawarcia umowy sprzedaży Towarów i usług jest Punkt sprzedaży położony w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 76. Wydanie Towaru odbywa się poprzez kuriera (dostawcę) w czasie i miejscu uzgodnionym w procedurze składania Zamówienia pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym. Świadczenie usług odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego.

 6. Składając Zamówienie, Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy sprzedaży, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271) i akceptuje jego postanowienia.

 7. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności poprzez serwis Internetowy:

  1. kartą kredytową lub gotówką przy odbiorze osobistym w Punkcie sprzedaży

  2. przelewem bankowym…Nr konta: 05 1030 0019 0109 8503 3000 4320.

 8. Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w procedurze składania Zamówienia (w interaktywnym formularzu). Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Kupującego (z wyjątkiem osobistego odbioru Towaru, gdzie koszty te dla Kupującego wynoszą 0 zł).

§ 4
Realizacja Zamówień

 1. Warunkiem realizacji Zamówienia jest złożenie przez Kupującego oświadczenia o ukończeniu przez niego 18 lat oraz podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji).

 2. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia interaktywnego formularza Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. Jeśli Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 2 dni z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

 3. Realizacja zamówienia towarów rozpoczyna się w najbliższy dzień, będący dniem pracy Punktu sprzedaży, następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało potwierdzone. Termin realizacji Zamówienia (wraz z dostawą kurierem) wynosi średnio od 2 do 4 dni roboczych. Realizacja zamówienia usług następuje w terminach określonych w ofercie serwisu.

 4. W przypadku, gdy Zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania z uwagi na brak Towaru, Kupujący będący Konsumentem zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, najpóźniej jednak w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy, zaś Sprzedawca zwróci w tym czasie otrzymaną od Konsumenta sumę pieniężną za niezrealizowane Zamówienie. Zamiast zwrotu pieniędzy Kupujący może ponadto wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zakup innego, zamiennego Towaru.

 5. Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub faktura VAT, które Kupujący otrzymuje wraz z Towarem lub usługą lub ewentualnie w oddzielnej przesyłce.

 6. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów kurierem lub w inny sposób uzgodniony z Kupującym (np. poprzez odbiór osobisty w Punkcie sprzedaży).

 7. Kurier wykonuje w imieniu i na rzecz Sprzedawcy czynności, do jakich zobowiązuje ustawa o wychowaniu w trzeźwości. Towar może być wydany tylko osobie pełnoletniej oraz której zachowanie wskazuje, że nie znajduje się w stanie nietrzeźwości. Wobec powyższego Kurier ma prawo do żądania okazania dokumentu, z którego wynikać będzie wiek Kupującego na co Kupujący wyraża zgodę akceptując Regulamin.

§ 5
Reklamacja

 1. Konsumentowi z tytułu niezgodności towaru lub usługi z umową lub innemu Kupującemu z tytułu rękojmi za wady, przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru lub usługi.

 2. Reklamacja może być złożona ustnie lub pisemnie w Punkcie sprzedaży albo też listownie na adres Punktu sprzedaży.

 3. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.

 4. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego nie będącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.

 5. W przypadku umów zawartych z Kupującymi mającymi status Konsumenta, reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.

 6. W przypadku reklamacji składanych przez Kupujących nie będących Konsumentami stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi, z zastrzeżeniem, że stosuje się także § 5 ust. 7 Regulaminu. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty związane z reklamacją będzie pokrywał Kupujący nie będący Konsumentem.

 7. W przypadku zakupu napoju alkoholowego Kupujący traci uprawnienia z tytułu niezgodności zakupionego Towaru z umową/rękojmi, jeżeli nie zawiadomi o tym Sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową/wady, jednak nie później niż w terminie 3 dni od otwarcia opakowania.

 8. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

§ 6
Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący mający status Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych za pośrednictwem Serwisu, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od  dnia odebrania Towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadku świadczeń o szczególnych właściwościach, określonych przez Kupującego w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, a także świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

 3. W razie odstąpienia od umowy, Kupujący zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 4. Kupujący zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia odstąpienia od umowy.

 5. Kupujący, który odstąpił od umowy wysyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt; koszt ten nie podlega zwrotowi. Kupujący zobowiązany jest w sposób należyty zapakować Towar przed jego wysyłką.

 6. Koszty zakupu zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

 7. Kupujący nie posiadający statusu konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w trybie określonym w ust. 1. Wobec takich Kupujących, zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7
Polityka prywatności

 1. Kupujący wypełniając formularz rejestracji/Zamówienia oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.

 2. Wypełniając formularz rejestracji/Zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi Zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji Zamówienia.

 4. Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 7 ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.

 6. Zapisując się do Newslettera w Sklepie Kupujący wyraża zgodę na wykorzystywanie e-maila podanego przez Kupującego do informowania go o ofercie Sprzedawcy, tj. o nowościach, i promocjach.

 7. Adresy mailowe Kupujących, którzy zarejestrowali się w Newsletterze wykorzystywane są tylko w celu wysyłania informacji o ofercie Sprzedawcy. Adresy te nie są przekazywane osobom trzecim.

 8. W każdej chwili Kupujący ma prawo zrezygnować z Newslettera.

 9. Na stronie Serwisu są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników (w tym Kupujących) przy korzystaniu z Serwisu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych). Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym (np. komputerze) każdego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Tu znajduje się więcej informacji o plikach cookies.

§ 8
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawy z dnia z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Serwisu www.vinotrio.com.pl (zakładka „Regulamin”).

Aplikacje mobilne

Możesz również korzystać z aplikacji mobilnej dostępnej na dwóch platformach. Kliknij aby pobrać.